mishya

14 tekstów – auto­rem jest mishya.

~

Pob­ladło niebo, skow­ro­nek już nie ćwier­ka
A ru­mieńce smut­ku ok­ryły mą twarz .
Och, jakże mo­ja głowa jest ciężka
A Ty znów zapłaka­ne oczy masz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2016, 19:09

Zdrowi psychicznie ludzie są nudni

Ser­cu pi­sane jest sie­dzieć sa­mot­nie i gnić wśród krwi i kłam­stwa. Nie zasłużyło na miłość i dob­ro. Życie, ja­ko strażnik ciem­ności pil­nu­je, by do środ­ka nie dos­tała się choć od­ro­bina ciepła. To ma być ka­ra za to, że próbo­wałam walczyć. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2012, 17:10

Jes­tem częścią siebie, choć jed­nak nie do końca pa­suję do włas­ne­go ciała. Mo­ja dusza jest osobną jed­nos­tką, która jed­noczy się z ser­cem. Oni ra­zem tworzą skom­pli­kowa­ny narząd, który wrzy­na się w resztę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lutego 2012, 19:03

Ja­kie trze­ba prze­mie­rzyć gra­nice, by mieć na wy­ciągnięcie ręki włas­ny lęk i wszel­kie oba­wy ? Ile muszę jeszcze przejść ? Moim marze­niem jest wziąć szty­let i za­bić wszys­tkie cho­re myśli. Tym­cza­sem siedzę tu­taj i użalam się nad światem, choć po­win­nam działać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 lutego 2012, 20:59

Ciężko ci jest uwie­rzyć jeszcze, że coś pot­ra­fisz, al­bo ja­kakol­wiek rzecz ma sens. Tyl­ko wiedz, że to nie jest jeszcze przeg­ra­na. Ty jeszcze możesz zwyciężyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 stycznia 2012, 17:39

Nie chcę nic od świata, to on wchodzi niep­roszo­ny do mnie wraz z in­ny­mi ludźmi, wzlo­tami i upad­ka­mi. Chcę żyć tak, aby przeżyć całe swo­je życie wiedząc, że warto. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 stycznia 2012, 21:13

Pop­rzez zais­tniałe w życiu sy­tuac­je, tru­dy i kry­zysy, zaczy­na się inaczej pat­rzeć na życie, siebie, in­nych, zmienia się men­talność i świado­mość pos­trze­gania otaczającej włas­nej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 stycznia 2012, 18:32

Siedzę tu, obok Ciebie. Po­mogę Ci, jeśli pop­ro­sisz. Prze­mil­czę nasz wspólny ból. Wraz z Tobą, żalu, za­topię swe smut­ki w ciem­ności, jeśli so­bie te­go zażyczysz. Zos­tanę Twym wier­nym sługą. Po­wiedz słowo, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2012, 17:40

Cza­sem tyl­ko księżyc zro­zumie nasze noc­ne łzy i chęć ucie­czki na dru­gi ko­niec pla­nety. Bo sa­mot­ność to ta­kie dziw­ne stworze­nie, które lu­bi budzić się w naszych umysłach i ser­cach nocą, kiedy w człowieku kłębi się naj­więcej myśli oraz niedowierzeń. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 stycznia 2012, 14:40

Cisza, która szep­ce niedos­trze­ganym przez wielu krzy­kiem. Zam­knięta pośród naszych myśli, w kącie, tuż pod ok­nem, gdzie skrom­nie wpa­da trochę blas­ku księżyca. Błaga, by wyjść na światło dzien­ne, ale my, niczym dziel­ni żołnie­rze, tłumi­my ją, a wrzask ser­ca mas­ku­jemy mu­zyką, która prze­mawia w naszą podświado­mość. Po­wiedz szczerze? Czy ty też tak masz ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 stycznia 2012, 17:44

mishya

Siedzisz i myślisz. Wokół Ciebie pełno pustych słów i niedomówień. Krążą wokół Twych zwątpień i jakby na złość dołują Cię jeszcze bardziej. W kńcu zatapiasz się w beznadziei i nicości. Bo nie umiesz sobie sam poradzić z tym wszystkim. Sądzisz, że to dla Ciebie zbyt wiele, ale jednak dajesz rade. Może nie dziś ani nie jutro, ale pewnego dnia. Może nie na zawsze, ale wciąż tli się w Tobie nadzieja

Zeszyty
  • bazgrołki  – Ro­zumo­wanie ludzkie by­wa dziw­ne. Tak łat­wo od­trąca­my in­nych, zmieniamy przy­jaciół. Narze­kamy na sa­mot­ność, brak to­warzys­twa. Ból i smu­tek krąży wokół nas, a my tyl­ko się przygląda­my, jak­byśmy żyli obok. Za­cis­ka­my pięści, pod­no­simy głowy i ze łza­mi w oczach szep­cze­my, że wszys­tko się ułoży... A i tak całe nasze obiet­ni­ce idą w cho­lerę.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mishya

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 grudnia 2016, 00:31Cris sko­men­to­wał tek­st ~